اسامي مقاماتي كه  امروزپيام تبريك فرستادند به شرح زير است :

زيزيچوتو كدخداي ده شاچي آباد پاكستان

ريشي كمار رئيس باند جيب برهاي بكتياي هند

صادق فرزاي معاون دوم كدخداي ده شوران تپهء افغانستان

اصلان گاگول گروهبان دوم ارتش ببرهاي تاميل

هاپوکومار رهبر فرقه ساساچي كوهستانهاي تبّت

خوزه سانچز رئیس ابدارخانه ساختمان مرکزی اداره صنایع ونزوئلا

شيخ ابو قراض ابن مفلس مفتی روستاي اصغريهءمصر

بايرام چوخ گوزل دلاك روستاي دوقوب يزيد تركيه

مِمِت آبي آمپول زن دهات غربي در ازمير

عصمت ياردانوف آب حوضي دهات مرزي جمهوري آذربايجان

اقدس نيازف خياط مشهور دهات اطراف باكو

اكبر شيشي كمار دلاك حمامي در روستاي جنوب دهلي نو

به نقل از بروبچز